STATUT NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW WYDZIAŁU CHEMII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: „Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, w wersji skróconej: „Naukowe Koło Chemików UAM”.
2. Angielska nazwa brzmi: „Scientific Association of Chemists of Adam Mickiewicz University”, w skrócie SAC AMU.
3. Nazwy polska i angielska oraz ich wersje skrócone i skrótowce są równoważne.

§ 2

1. NKCh UAM jest organizacją studencką, działającą przy Wydziale Chemii w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
2. NKCh UAM nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Siedziba Naukowego Koła Chemików UAM mieści się w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, w pokoju 1.72, nazywanym dalej Pokojem Koła.


§ 4

1. Oficjalnym adresem strony internetowej Koła jest http://www.nkch.amu.edu.pl,
a oficjalny profil Koła (fanpage) na portalu Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/NKChUAM.
2. Oficjalnym adresem e-mail Koła jest kolchem@amu.edu.pl.

§ 5

Oficjalnym logo Koła jest symbol graficzny, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 6

Organami Koła są: Zarząd Koła, Organy Pomocnicze oraz Członkowie Koła.

ROZDZIAŁ 2
CELE I DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

§ 7

Celem działalności Koła jest:
1) dążenie do zgłębiania wiadomości z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych,
2) reprezentowanie Wydziału Chemii UAM,
3) propagowanie realizacji projektów badawczych,
4) popularyzowanie nauk chemicznych.

§ 8

Koło realizuje cele statutowe poprzez:
1) współorganizację imprez dydaktyczno-informacyjnych (m.in. pokazy chemiczne, warsztaty),
2) inicjowanie i organizację zajęć oraz spotkań o charakterze naukowym, badawczym oraz dydaktycznym (m.in. wykłady otwarte, warsztaty technik laboratoryjnych),
3) pracę w formalnych grupach badawczych,
4) uczestnictwo oraz organizację konferencji, sympozjów i szkół,
5) organizację zebrań członkowskich,
6) wygłaszanie przez członków Koła odczytów i referatów,
7) rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej
i wychowawczej wśród studentów i młodzieży szkolnej,
8) prowadzenie własnej strony internetowej,
9) promocję medialną,
10) nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi kołami oraz instytucjami naukowymi.

§ 9

1. Koło finansowane jest ze środków Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału Chemii UAM.
2. Nie rzadziej niż raz w semestrze Koło przedstawia Władzom Uczelni sprawozdanie
i rozliczenie otrzymanych środków zgodnie z Ustawą.

ROZDZIAŁ 3
OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

§ 10

Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyznaczony przez Dziekana Wydziału Chemii UAM
w porozumieniu z Zarządem Koła.

§ 11

1. Opiekun Naukowy Koła pełni nadzór formalny nad działalnością Koła.
2. Opiekun Naukowy Koła uczestniczy w zebraniach Koła.

§ 12

Kadencja Opiekuna Naukowego Koła nie jest określona czasowo.

ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOWIE KOŁA

§ 13

1. Członkostwo w Kole jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Członkami Koła mogą być studenci Wydziału Chemii UAM I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich.
3. Członków Koła przyjmuje Zarząd.
4. Kandydat ubiegający się o członkostwo w Kole obowiązany jest w okresie obejmującym 3 kolejne zebrania Koła:
1) wygłosić jedną prezentacją popularnonaukową lub z badań własnych na forum NKCh;
2) wykonać jedno zadanie wyznaczone przez Zarząd,
3) uczestniczyć w zebraniach NKCh,
4) wypełnić Kartę Członkowską i pisemne oświadczenie zapoznania się ze Statutem NKCh i zobowiązania do jego przestrzegania.
5. Zarząd może, po wypełnieniu przez Kandydata zobowiązań wynikających z ust. 4., zdecydować o przyjęciu w poczet Członków Koła po upływie czasu krótszego niż obejmujący 3 kolejne zebrania.

§ 14

Członkowie Koła mają prawo:
1) pobierać klucz do Pokoju Koła oraz korzystać ze sprzętu będącego w posiadaniu NKCh UAM,
2) swobodnie wyrażać opinie na zebraniach, zgłaszać nowe inicjatywy, oceniać pracę Zarządu i domagać się uzasadnienia podejmowanych decyzji,
3) ubiegać się o uczestnictwo we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez NKCh UAM,
4) brać udział w głosowaniach,
5) kandydować w wyborach Prezesa Koła,
6) wnioskować do Prezesa o zawieszenie swojej działalności w Kole.

§ 15

1. Członkowie Koła mają obowiązek:
1) stosować się do postanowień Statutu,
2) przestrzegać Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
3) uczestniczyć w zebraniach NKCh UAM,
4) podjąć działalność w dowolnej formalnej grupie badawczej w ciągu jednego roku od daty przyjęcia do NKCh UAM, a w przypadku osób z pierwszego roku studiów, w ciągu dwóch lat,
5) wywiązywać się z zadań wyznaczonych na zebraniach NKCh UAM oraz zleconych przez Opiekuna Naukowego lub Zarząd,
6) zaliczać poszczególne etapy studiów zgodnie z programem Uczelni, w terminie wyznaczonym przez Dziekana danego Wydziału,
7) wygłosić przynajmniej raz w semestrze prezentację naukową lub popularnonaukową na forum NKCh UAM lub na konferencji naukowej,
8) brać aktywny udział w życiu Koła, w tym w pokazach, warsztatach, konferencjach i innych wspólnych inicjatywach,
9) utrzymywać porządek w Pokoju Koła,
10) dbać o sprzęt będący w posiadaniu NKCh UAM,
11) przed dniem opłacanego z funduszy uczelnianych wyjazdu na konferencję, w terminie ustalonym z Zarządem, przedstawić prezentację lub poster na forum Koła.
2. W szczególnych wypadkach, z uwagi na dobro Koła i jego Członków, Zarząd może zdecydować o zwolnieniu członka Koła z wybranych obowiązków w okresie nie dłuższym niż jeden rok akademicki z możliwością jego przedłużenia.

§ 16

1. Zawieszenie członkostwa, o którym mowa w § 14 pkt. 6., jest równoznaczne z niestosowaniem w stosunku do danej osoby § 14 i § 15 Statutu w pozostałym zakresie.
2. Decyzja o zawieszeniu może zostać wydana wyłącznie w szczególnych przypadkach, takich jak: długotrwała choroba, intensywne badania naukowe, wyjazd na staż naukowy lub sytuacje losowe wnioskodawcy.
3. Zawieszenie nie może zostać przyznane na dłużej niż semestr lub na czas urlopu dziekańskiego.

§ 17

Ustanie członkostwa następuje poprzez:
1) dobrowolną rezygnację złożoną Zarządowi,
2) wykluczenie z Koła przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania Statutu lub z powodu czynów rażąco naruszających godność stanu akademickiego,
3) skreślenie z listy studentów Uczelni,
4) przyjęcie w drodze głosowania, przedłożonego Zarządowi przez pięcioro Członków Koła w sposób jawny, wniosku o wykluczenie członka wraz z jego uzasadnieniem,
5) ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na Wydziale Chemii UAM lub ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Chemii UAM przy jednoczesnym niekontynuowaniu studiów na tym samym Wydziale.

ROZDZIAŁ 5
ZARZĄD KOŁA

W skład Zarządu Koła wchodzą Prezes i Wiceprezes.

§ 19

1. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok kalendarzowy z możliwością reelekcji, z uwzględnieniem § 32 ust. 4 i 12.
2. Przez okres miesiąca po zakończeniu kadencji ustępujący Zarząd udziela pomocy nowemu Zarządowi w zakresie przekazywanych obowiązków, chyba że został odwołany w trybie określonym w § 25.

§ 20

Zarząd Koła pełni władzę administracyjną nad wszystkimi Członkami Koła w zakresie jego działalności.

§ 21

Zarząd Koła ma dostęp do wszelkich kluczy, haseł oraz archiwum NKCh UAM.

§ 22

W przypadku wątpliwości lub braku jednoznacznej decyzji w sprawach dotyczących działalności Koła, Zarząd może zwrócić się o pomoc do Członków Koła.

§ 23

3. Zasady wyboru Prezesa określa § 32 Statutu.
4. Prezes Koła przyjmuje nowych członków oraz przedstawia im Statut.
5. Prezes Koła bezpośrednio po objęciu funkcji mianuje Wiceprezesa.
6. W razie nieobecności Prezesa Koła, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

§ 24

1. Prezes Koła może, w szczególnych przypadkach, gdy z ważnych przyczyn nie jest w stanie dłużej pełnić funkcji, ogłosić swoją rezygnację przed Członkami Koła.
2. Rezygnacja Prezesa, w zależności od wyrażonej przez niego woli, skutkuje:
1) natychmiastowym opróżnieniem urzędu albo
2) zwołaniem zebrania wyborczego w terminie miesiąca od ogłoszenia rezygnacji.
3. W przypadku równoległego wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 32 ust. 4., funkcję Prezesa, do czasu wyboru nowego, pełni Wiceprezes.
4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się w trybie określonym w § 32, z wyłączeniem ust. 2.

§ 25

1. Zarząd Koła może zostać odwołany w drodze głosowania.
2. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu Koła przeprowadza się na wniosek 7 członków Koła lub Wiceprezesa.
3. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu Koła przebiega w trybie określonym w § 31 Statutu.
4. W przeciągu 7 dni od odwołania Zarządu ogłasza się przeprowadzenie zebrania wyborczego, którego termin wyznacza się na dzień przypadający w terminie miesiąca od podjęcia decyzji o odwołaniu.
5. W okresie od podjęcia decyzji o odwołaniu Zarządu Koła do czasu wyboru nowego Prezesa Zarząd kontynuuje swoje zadania wyłącznie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyboru nowego Prezesa oraz spraw niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania Koła.
6. Wyboru Prezesa dokonuje się w trybie określonym w § 32, z wyłączeniem ust. 2
7. Odwołany Prezes NKCh traci bierne prawo wyborcze w pierwszych wyborach po jego odwołaniu.
8. W stosunku do odwoływanego Wiceprezesa ust. 7 nie stosuje się.

§ 26

1. W przypadku opróżnienia urzędu Prezesa Koła jego obowiązki przejmuje Wiceprezes, który w terminie 7 dni ogłasza zebranie wyborcze, którego termin wyznacza na dzień przypadający w terminie miesiąca od dnia opróżnienia urzędu.
2. Wyboru Prezesa w sytuacji, o której mowa w ust. 1., dokonuje się w trybie określonym w § 32, z wyłączeniem ust. 2.

§ 27

Do obowiązków Zarządu Koła należy:
1) opracowanie planu działalności Koła na całą kadencję,
2) kierowanie działalnością Koła,
3) reprezentowanie NKCh UAM w środowisku naukowym i uniwersyteckim,
4) sprawowanie pieczy nad finansami Koła,
5) prowadzenie dokumentacji Koła,
6) organizacja cyklicznych zebrań NKCh UAM i przewodzenie im,
7) pozostawanie w łączności z Opiekunem Naukowym Koła oraz władzami Wydziału lub Uniwersytetu na ich życzenie,
8) potwierdzanie pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem,
9) przeprowadzanie głosowań,
10) podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła,
11) prowadzenie bieżącej dokumentacji działalności,
12) sporządzanie protokołów z zebrań,
13) administrowanie stroną internetową Koła i jego oficjalnym profilem na portalu Facebook,
chyba że powołany zostanie Organ Pomocniczy, którego zadania obejmą któryś z powyższych obowiązków.

§ 28

Do praw Zarządu Koła należy:
1) wskazywanie osób biorących udział w inicjatywach NKCh UAM,
2) przyznawanie dofinansowań z budżetu NKCh UAM na wyjazdy konferencyjne Członków Koła pod warunkiem uprzedniego przedstawienia tematów wystąpień, posterów naukowych lub innych form prezentacji na forum Koła.

ROZDZIAŁ 6
ORGANY POMOCNICZE

§ 29

Organy Pomocnicze powołuje i odwołuje Zarząd Koła, kierując się bieżącymi potrzebami organizacyjnymi Koła.

§ 30

1. Organem Pomocniczym koniecznym dla funkcjonowania Koła jest Magazynier,
2. Do obowiązków Magazyniera należy:
1) utrzymywanie porządku w magazynie i laboratorium zajmowanym przez Koło,
2) bieżące katalogowanie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego,
3) zgłaszanie zapotrzebowania zakupu oraz sporządzanie zamówień odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego,
4) wydawanie i przyjmowanie odczynników oraz sprzętu NKCh UAM przed pokazami lub warsztatami doświadczeń chemicznych, które organizuje Koło.
3. Magazynier powoływany jest w terminie 7 dni od dnia wyboru Prezesa.


ROZDZIAŁ 7
GŁOSOWANIE I ZEBRANIE WYBORCZE

§ 31

1. Prawo do głosowania ma każdy Członek Koła.
2. Głosowanie personalne przeprowadza się w sposób tajny.
3. Głosowania inne niż personalne przeprowadza się w sposób jawny, chyba że Prezes podejmie decyzję o utajnieniu głosowania lub taki wniosek zgłosi pięciu Członków Koła w sposób jawny, przed głosowaniem.
4. Głosowanie tajne odbywa się, w zależności od rodzaju przygotowanej przez Zarząd karty do głosowania, przez zapisanie na niej głosu albo postawienie znaku „X”.
5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie prawej ręki.
6. Zliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania tajnego należy do co najmniej dwuosobowej komisji powołanej przez Zarząd.
7. W skład komisji nie może wchodzić osoba, w stosunku do której podejmowana jest decyzja w głosowaniu.
8. Podjęcie decyzji w głosowaniu zapada zwykłą większością głosów.
9. W głosowaniu nad zmianą Statutu, odwołaniem Zarządu oraz rozwiązaniem NKCh UAM wymagana większość wynosi 2/3 oddanych głosów.
10. W głosowaniu nad zmianą Statutu, odwołaniem Zarządu, rozwiązaniem NKCh UAM, w wyborach Prezesa, nadaniem Członkostwa Honorowego oraz usunięciem członka Koła wymagane kworum wynosi 50%.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych, w przypadku gdy zwołanie zebrania jest niemożliwe, Zarząd może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem środków teleinformatycznych, przy czym fakt ten musi być zapowiedziany Członkom Koła z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 32

1. Każdy Członek Koła posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach Prezesa, przy czym realizować może jednocześnie wyłącznie jedno z nich.
2. Data zebrania wyborczego ustalana jest na dzień przypadający w terminie 31 dni przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
3. Kandydatury na Prezesa Koła można składać do ustępującego Prezesa NKCh UAM, nie później niż czternaście dni przed terminem zebrania wyborczego.
4. Jeśli wybory Prezesa nie mogą się odbyć lub gdy nie zostanie osiągnięte kworum, o którym mowa w § 31 ust. 10, kadencja Zarządu zostaje przedłużona o miesiąc.
5. Wyboru Prezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania przygotowanej przez ustępujący Zarząd albo poprzez postawienie znaku „X” przy opcji „za” albo „przeciw” w przypadku jednego kandydata.
6. Kandydaci na Prezesa NKCh UAM zobowiązani są w dniu wyborów przedstawić własny plan działalności Koła.
7. Wyboru Prezesa dokonuje się zwykłą większością głosów.
8. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru Prezesa w pierwszej turze, przeprowadza się drugą
turę wyborów, w której biorą udział osoby z dwoma najwyższymi wynikami w pierwszej turze.
9. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w drugiej turze głos rozstrzygający ma ustępujący Prezes, chyba że został odwołany w trybie określonym w § 25.
10. W przypadku określonym w ust. 9, gdy ustępujący Prezes został odwołany w trybie określonym w § 25, albo gdy ustępujący Prezes zrzeka się przysługującego mu głosu decydującego, dopuszcza się zastosowanie innej ordynacji wyborczej, zaakceptowanej przez większość Członków Koła czynnie uczestniczących w wyborach.
11. Jeżeli podczas zebrania wyborczego nie zostanie wybrany nowy Prezes Koła, jego obowiązki, w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Koła, pełni Opiekun Naukowy Koła, przy czym podejmuje on starania w celu dokonania wyboru Prezesa Koła.
12. Ogłoszenie wyboru nowego Prezesa Koła kończy kadencję ustępującego Zarządu Koła.
13. Ogłoszenie wyboru nowego Prezesa Koła rozpoczyna kadencję nowego Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ 8
CZŁONKOWSTWO HONOROWE

§ 33

Członkostwo Honorowe jest tytułem nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla NKCh UAM.

§ 34

1. Członkostwo Honorowe może zostać nadane w drodze głosowania, przeprowadzonego na jawny wniosek Zarządu lub pięciorga członków NKCh UAM, po przedstawieniu sylwetki kandydata podczas zebrania Koła;
2. Głosowanie w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego przebiega w trybie określonym w § 31.

§ 35

Członkowie Honorowi:
1) pełnią funkcje honorowe,
2) nie stanowią organu Koła,
3) zwolnieni są z obowiązków członków NKCh UAM, określonych w § 15,
4) nie posiadają praw wyborczych.

§ 36

Członkostwa Honorowego można zrzec się lub może ono zostać odebrane w trybie określonym w § 31 w przypadku działania na szkodę Koła.

ROZDZIAŁ 9
ZMIANA STATUTU

§ 37

1. Projekt zmiany Statutu może przedłożyć grupa 5 członków Koła, Prezes lub Wiceprezes.
2. Zmiana Statutu następuje po przyjęciu jej w drodze głosowania, przeprowadzonego w trybie określonym w § 31.
3. Członkowie Koła winni zostać poinformowani o przedłożeniu projektu zmiany Statutu oraz zapoznani z nim poprzez:
1) umożliwienie wglądu do projektu zmiany Statutu minimum 2 tygodnie przed datą zebrania, na którym ma zostać przeprowadzone głosowanie nad zmianą Statutu, lub
2) odczytanie projektu zmiany Statutu na zebraniu poprzedzającym zebranie, na którym ma zostać przeprowadzone głosowanie nad zmianą Statutu.
4. Jeżeli zmiana Statutu dotyczy jedynie uregulowań zawartych w Rozdziale 1:
1) ust. 3. nie stosuje się,
2) zmieniane postanowienia przedstawiane są na zebraniu, na którym ma zostać przeprowadzone głosowanie nad zmianą Statutu.

Załącznik nr 1: